Kind en jeugd

Uitgangspunt vormen overzichtelijke trajecten, waar onderzoek het startpunt vormt voor inzicht, advies en vervolg. Gaat het om intelligentieonderzoek dan volstaat meestal 1 afspraak waarna de bevindingen direct besproken worden. Diagnostisch onderzoek bestaat uit een oudergesprek, een of twee afspraken voor het kindonderzoek en een adviesgesprek. Van het onderzoek wordt verslag gedaan in een samenvattende brief voor ouders en huisarts.

Volwassenen

Diagnostisch onderzoek vormt, na de intake, altijd het startpunt van de behandeling. Niet alleen gericht op het vaststellen van een diagnose, ook om inzicht te krijgen in het neurocognitief profiel. Op basis van intake en bevindingen uit onderzoek bespreken we de mogelijkheden van behandeling en een op te stellen behandelplan.

Wie kan ik niet behandelen?
Als ambulante eenmanspraktijk kan ik geen diagnostiek/behandelling aanbieden als er sprake is van meervoudige en complexe psychische problematiek, als er sprake is van verslavingsproblematiek of als bijvoorbeeld trauma of ernstige maatschappelijke problemen voorliggend zijn. Overleg in dat geval met je huisarts voor een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ.

Behandeling
Na diagnostisch onderzoek kan een behandeltraject gestart worden, waarin we volgens de uitgangspunten van een kortdurend generalistische behandeling werken aan het verruimen van je vaardigheden om met specifieke klachten om te gaan. Daarbij is het geven van inzicht in de wijze waarop AD(H)D of autisme van invloed is op je functioneren ook een belangrijk onderdeel. Aan de hand van het onderzoek leg ik uit wat de invloed is van je neurocognitief profiel op je functioneren. Dat nemen we mee in de behandeling,
Bij de invulling van een behandtraject vormt je hulpvraag het uitgangspunt. Deze vertalen we in concrete doelen waar we mee aan de slag gaan Daarbij maak ik gebruik van behandelmethodieken als CGT/ACT (gebaseerd op gedragstherapie) en oplossingsgerichte therapie.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.
Om de behandeling zo inzichtelijk mogelijk aan te bieden werk ik volgens de richtlijnen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (www.kibg.nl). Conform de insteek van een kortdurende/generalistische behandeling zal een behandeltraject maximaal 10-12 sessies beslaan. Minder waar nodig, maar niet meer. 

Aanbod en wijze van toepassing ehealth-interventies
We kunnen gebruik maken van digitale methodieken in de vorm van online tools waar uitleg gegeven wordt over een diagnose of een specifieke opdracht bijgehouden kan worden.

Evaluatie/vragenlijsten
Aan de hand van korte vragenlijsten vraag ik je op enkele momenten om de voortgang van ons traject te evalueren. Dat geeft mij ook inzicht of we op de goede weg zitten. Hiervoor gebruik ik de SQ-48 en de CQi. Deze laatste geeft inzicht je ervaring van verschillende stappen in het behandeltraject.
Contact uitsluitend via

Email: hjkranen@luria.nl
Zorgmail: luria@zorgmail.nl
Bericht: 06 - 39 34 35 28

Afspraken

maandag t/m donderdag

Heb je een vraag over AD(H)D, autisme, intelligentie, leren, etc?

Mail je vraag! 
hjkranen@luria.nl