Dyslexie-onderzoek

Kosten € 475,-

Dyscalculie-onderzoek

Kosten € 475,-

Dyslexie

Dyslexie betekent dat er sprake is van grote moeite met het (vlot) verwerken van klanken en tekens dat niet veroorzaakt wordt door een tekort aan intelligentie of taalbegrip, dat ook niet verholpen wordt door extra oefenen, maar dat wel een toenemend belemmerend effect heeft op de didactische ontwikkeling. Uitgangspunt voor het onderzoek vormen de achterblijvende schoolprestaties op het gebied van technisch lezen en spellen, ondanks de al ingezette extra begeleiding en ondersteuning. Indien wordt voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt rond het vaststellen van dyslexie kan een verklaring worden afgegeven. 

Opzet

We onderzoeken de lees- en spellingvaardigheid, het klankbewustzijn, de visuele waarneming (ogen), het automatiserend vermogen en het werkgeheugen. We testen de intelligentie en proberen een beeld te vormen van mogelijk andere factoren die van invloed zijn op het leren. Gegevens van school zijn belangrijk (leerlingvolgsysteem), naast gegevens over de ontwikkeling. De resultaten bespreken we uiteraard in een adviesgesprek.

Intelligentieonderzoek vormt deel van het onderzoek. Daarnaast maken we gebruik van o.m. de 3DM, de IDAA 15+ en verschillende aanvullende lees- en spellingtests.

Vervolg

Het onderzoek moet meer inzicht geven op de vraag waarom het lezen of het spellen zoveel moeite geeft en waar mogelijk tot adviezen leiden voor interventie. Op school en thuis is al veel geoefend, dus vaak kijken we naar een andere aanpak. Als de visuele waarneming niet optimaal, moet je daarop inzetten.

Fonologisch bewustzijn

Lezen heeft te maken met het vertalen van letters, woorden en tekst in klanken en betekenis. 

Hoe meer woorden je opslaat in je geheugen, hoe sneller je woordbeelden gaat herkennen en hoe vlotter je leest. 

Klankbewustzijn is het besef van het bestaan van klanken, van verschillende klanken, het onthouden van klanken en het samengaan van klanken. 

Dyslexie gaat  samen met een (heel) zwak gevoel voor klanken.